Cinikus választ kapott az OIKOSZ Alapítvány az Európai Bizottságtól Altus-ügyben

Választ kapott az Oikosz Alapítvány, az Európai Bizottságnak írt petíciójára, amelyet az Altus Zrt. megbízása ügyében fogalmazott meg.

Mint ismert, Az Oikosz Alapítvány 2015. áprilisa és júniusa között több mint tízezer aláírást gyűjtött össze annak érdekében, hogy az Európai Bizottság és a Gyurcsány Ferenc által százszázalékban tulajdonolt Altus Zrt. között létrejött tanulmányírási megbízást az unió politikai és morális összeférhetetlenség miatt szüntesse meg. Nyílt levelünkben arra kértük Jean-Claude Juncker elnök urat, hogy vizsgáltassa ki a jogi összeférhetetlenség lehetőségét; illetve végiggondolva azt a szerencsétlen helyzetet, hogy ezzel a megbízással egy konkrét politikai érdekcsoport kerül kizárólagos helyzetbe a következő fejlesztéspolitikai ciklus ellenőrzésében,függessze fel a megbízást!
Az aláírók azt a határozott véleményt képviselték és képviselik ma is, hogy egy jelenleg is aktív ellenzéki politikus, Gyurcsány Ferenc, aki vélhetően 2018-as baloldali miniszterelnök-jelölt is lesz egyben, és annak közszereplő felesége, Dobrev Klára által tulajdonolt, illetve irányított cégcsoport nem alkalmas az unió által megkívánt objektív, politikai érdekektől független szakmai munkára.
Az OIKOSZ Alapítvány Nemzeti Petíciós oldalánmagyar, illetve angol nyelven is megtalálható nyílt levelet és a több mint tízezer aláírást elküldtük az Elnök úrnak.
Mára megérkezett a válasz is. Habár nem a Bizottság elnöke válaszolt, de az ő megbízásából,Walter Deffaa, az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságának főigazgatója. 
A válasz, amit alább teljes terjedelmében közlünk, a mellébeszélés csimborasszója! A főigazgató úr, levelében, jogilag egyáltalán nem kielégítő módon, de megvédi a megbízást, illetve kinyilatkoztatja, hogy annak megszüntetésére nincs lehetőség.
A levél tartalma azonban több dologban is árulkodó. A főigazgató úr ugyanis elismeri, hogy eseti elbírálásról van szó („case by case”), amely már eleve számos demokratikus és átláthatósági alapelvet kérdőjelez meg; illetve összemossa a pályázat specifikációs, kiválasztási szakaszát a végrehajtási szakasszal. Az előbbi esetében – a levél szerint – csupán elegendő volt az összeférhetetlenség nem létezésnek megállapításához az a tény, hogy az Altus Zrt.-nek nincs költségvetési támogatása, illetve köz- és adótartozása. Más kizáró tényezőt, melyeket mi nyílt levelünkben felsoroltunk, az eseti elbírálás során a Bizottság nem vizsgált. (Legalábbis a Főigazgató rövid válasza szerint nem.) Ez már önmagában is felvet súlyos kérdéseket, melyeket megerősítését kérjük majd a Főigazgatóságtól. 
A végrehajtási szakasz esetében pedig annyit jegyez meg Walter Deffaa Főigazgató úr, hogy az csupán„hipotetikus” felvetés a részünkről, hogy politikai érdekek szivárognának be az Altus Zrt. munkáján keresztül. Effajta lehetőséggel pedig nem tudnak mit kezdeni, illetve e miatt nem lehet a megbízási szerződést felbontani. Ez – véleményem szerint – több mint cinikus érvelés.
A levél megszólítása ráadásul teljesen elhallgatja, illetve szándékosan félrevezetően szólít meg egy személyben engem. Végig úgy fogalmaz, mintha ezek a kérésék Nagy Ervin személyes kérései lennének.Elhallgatva, illetve elmaszatolva ezzel azt a tényt, hogy a nyílt levél tartalmat több mint tízezer uniós állampolgár írta alá.
 
A kézhez kapott levél, mivel nem ad kielégítő válaszokat, ezért az ügyet továbbvisszük. Első körbenkikérjük az eseti bírálás szempontjait. Hisz az eddigi sajtóhírek igen zavarosan, illetve félrevezetően nyílt pályáztatási tenderről is szóltak. Ráadásul a válaszlevél komoly átláthatósági és demokratikus aggályokat vet fel. Második körben pedig – tekintettel a végrehajtási szakaszra – feltesszük azt a kérdést, hogy az elmúlt tíz évben hány olyan cég kapott tanulmányírásra, illetve elemzői munkára egy eseti elbírálás alapján uniós pénzt, amelynek gyakorló politikus a százszázalékos tulajdonosa.
 
Nagy Ervin
Az Oikosz Alapítvány kuratóriumának elnöke

Walter Deffaa, az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságának főigazgatójának válaszlevelét alább teljes terjedelmeben közöljük:
Tisztelt Nagy Ervin Úr!
 
 
Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke köszönettel megkapta az Ön 2015. június 19-i nyílt levelét, amelyben arra kéri Juncker elnök urat, hogy függessze fel az Altus Zrt.-nek adott megbízást. Juncker elnök úr engem kért fel, hogy nevében választ adjak Önnek. Először is engedje meg, hogy tisztázzak néhány tényt, hiszen fontos, hogy az európai polgárok tárgyilagos információk alapján tudjanak ítéletet alkotni.
 
Biztosíthatom Önt, hogy az Altus Zrt. által vezetett nemzetközi konzorciumnak ítélt szerződés révén a vállalat nem kapta meg „az uniós országok, köztük [Magyarország], fejlesztéspolitikájának ellenőrzését, illetve a 2014-2020 közötti programidőszak tervezési dokumentumainak ellenőrzését”, ahogy Ön azt állítja. Az „Új szabályozási elemek használata az európai strukturális és beruházási alapok (asb-alapok) programozási szakaszában” című tanulmány, amelynek elkészítésére a konzorcium megbízást kapott, sokkal inkább arra hivatott, hogy a programozási dokumentumok alapján helyzetértékelést készítsen mind a 28 államra vonatkozóan.
 
Abbéli aggályaira válaszul, hogy az Altus Zrt. politikai érdekeket kíván majd érvényesíteni, vagy hogy politikai érdekek is beszivároghatnak a szakmai munkába, hadd szögezzem le egyértelműen, hogy a részvételre jelentkezőknek és az ajánlattevőknek bizonyítékkal kell szolgálniuk arról, hogy teljesüljenek a kizárási kritériumok a költségvetési rendeletben foglalt rendelkezésekkel összhangban. Az Altus. Zrt. minden olyan dokumentumot a rendelkezésünkre bocsátott, amely igazolja, hogy a konzorciumot vezető vállalat és a konzorcium tagjai nincsenek a költségvetési rendelet 106. és 107. cikkében rögzített kizárási kritériumokban felsorolt helyzetek egyikében sem.
 
A Bizottság eseti alapon dönt arról, hogy létezik-e a kizárást megalapozó összeférhetetlenség. Az összeférhetetlenségnek – vagyis annak a helyzetnek, amely akadályozhatja egy szerződés tárgyilagos és pártatlan teljesítését – valósnak, nem pedig hipotetikusnak kell lennie: az összeférhetetlenség puszta lehetősége nem akadályozhatja meg az automatikus kizárást, akár politikai vagy nemzeti kötődésen, akár gazdasági érdeken alapszik. Mivel a tanulmány az összes tagállamra kiterjedő adatgyűjtést és helyzetfelmérést szolgálja, ami mindennemű politikai ítéletalkotás nélkül megvalósítható, nem merülnek fel olyan aggályok, hogy politikailag elfogult eredmények születhetnek. A szerződés tárgyilagos és pártatlan teljesítése tehát nincs veszélyben.
 
Tekintettel arra, hogy a vonatkozó szolgáltatási keretszerződés, valamint a szóban forgó megbízási szerződés odaítélésére a költségvetési rendelettel, az alkalmazandó jogszabályokkal, valamint az ilyen szerződések odaítélésére vonatkozóan létrehozott bizottsági eljárásokkal összhangban került sor, továbbá figyelembe véve, hogy a konzorcium által ez idáig nyújtott szolgáltatások esetében teljesültek a velük szemben támasztott követelmények, nem létezik olyan indok, amely alapján – az Ön kérésének megfelelően – felfüggeszthetném vagy megszüntethetném a szerződéses megbízást.
 
Bízom abban, hogy válaszom alapján tisztább képet alkotnak a szerződés odaítélésének hátteréről, a megbízás tartalmáról és a vonatkozó jogi elvekről. 
 
Tisztelettel,
Walter Deffaa
Walter Deffa válaszlevele