A felvidéki magyarok szívükre és lelkükre hallgatva szabadon felvehessék a magyar állampolgárságot a szlovák mellé – Dr. Szilas László petíciója

Magyarország és a Szlovák Köztársaság keresztény gyökerekkel rendelkezik. Nem lehetünk egymás ellenségei. Ezért Szlovákiának engednie kell, hogy a felvidéki magyarok szabadon felvehessék a magyar állampolgárságot a  szlovák mellé.

Itt írhatja alá a petíciót, ha egyetért a nyíltlevél szövegével: http://www.citizengo.org/hu/18662-felvideki-magyarok-szivukre-lelkukre-hallgatva-szabadon-felvehessek-magyar-allampolgarsagot?tc=ty&tcid=10202066

 

Nyílt levél Andrej Kiska Köztársasági Elnök Úrnak

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Mind Magyarország, mind az Európai Unió szabad Állampolgáraként a szívem vérzik, amikor arról értesülök, hogy szlovák állampolgárságuktól fosztják meg a felvidéki magyarokat akkor, amikor büszkén vállalva magyarságukat, szívükre és lelkükre hallgatva felveszik, a magyar állampolgárságot, a szlovák mellé.

Ezért Hétfájdalmú Szűzanyához, Szlovákia patrónusához és Szent István királyhoz Magyarország fővédőszentjéhez fordulok, és az Ő égi hathatós közbenjáró pártfogó áldásukban és segítségükben bízva, tisztelettel arra kérem Önt és Önön keresztül, doc. JUDr. Robert Fico CSc. Miniszterelnök Urat, a Szlovák Kormányt, a Szlovák Parlamentet, a Szlovákiában működő Egyházak  vezetőit, szerzetes és paptestvéreket, nővéreket, a rendi elöljárókat és Szlovákia egész keresztény népét, hogy együttesen tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ezentúl egy felvidéki magyart se fosszanak meg azért, a szlovák állampolgárságától, mert felveszi a magyar állampolgárságot a szlovák mellé, és adják vissza mindazoknak a szlovák állampolgárságát, akiktől már elvették.

Bízva kitüntető rokonszenvében, maradok őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel Esztergomból, „Ősi Kanyargó Dunánk Ékkövéből”.

Szilas László

A pedagógia doktora


Otvorený list prezidentovi Slovenskej republiky

Vážený pán prezident Andrej Kiska!

Ako slobodný maďarský občan a občan Európskej únie moje srdce krváca keď sa dozvedávam, ako odnímu slovenské štátne občianstvo južným Maďarom, ktorí sú hrdí a pyšní na to , že sú Maďarmi a z celého srdca odhodlaní k tomu, aby prijali aj maďarské občianstvo popri slovenskému.

Práve preto sa obraciam na Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska a k svätému patrónovi Maďarov, kráľovi Svätému Štefanovi aby prostredníctvom ich síl a pod ich požehnaním a pomocou Vás a pána doc. JUDr. Roberta Fica, CSc, vládu Slovenskej Republiky, Národnú Radu SR, najvyšších cirkevných vodcov, mníchov, kňazov, sestier, feudálnych nadriadených a všetkých kresťanov , aby všetko urobili v záujme toho, aby už nikomu nebolo možné odňať štátne občianstvo len za to, že si priberie maďarské občianstvo popri slovenskému a zároveň aby vrátili slovenské štátne občianstvo tomu, komu už bolo odobraté.

S veľkou dôverou, súcitom a najväčšou úctou Vám posielam pozdrav  z Esztergomu – „zo starovekého kľknatého Dunajského krištáľa”

László Szilas

Doktor pedagogiky


 

 PaedDr. Szilas László
Percz utca 3.
H-2500   Esztergom
MAGYARORSZÁG

Offener Brief für Herrn Präsidenten Andrej Kiska

 Sehr geehrter Herr Präsident!

Als freier Bürger von Ungarn und der Europäischen Union blutet mein Herz, wenn ich darüber informiert werde, dass man den hochländischen Ungarn ihre Staatsbürgerschaft entzieht, wenn sie stolz ihr Ungarntum, ihr Herz und ihre Seele folgend die ungarische Staatsbürgerschaft zu der Slowakischen aufnehmen.

Deshalb wende ich mich an Siebenschmerz-Maria, Schutzpatronin der Slowakei und an Heiligen Stephan, den Hauptschutzpatron von Ungarn, und mit vollem Vertrauen in ihrer interzedierenden gönnerischen Segnung und Hilfe bitte ich Sie und durch Sie den Herrn Ministerpräsidenten  JUDr. Robert Fico CSC., die Slowakische Regierung, das slowakische Parlament, die Leiter der in der Slowakei tätigen Kirchen,  die Mönch- und Pfarrerbrüder, Schwester, die Ordensvorstände und das ganze christliche Volk der Slowakei, damit sie gemeinsam alles dafür tun, dass die slowakische Staatsbürgerschaft keinem hochländischen Ungar entziehen wird, weil er die ungarische Staatsbürgerschaft zur Slowakischen aufnimmt, und dass die slowakische Staatsbürgerschaft jedem zurückgegeben wird, dem sie schon entzogen wurde.

Ich verlasse mich auf Ihre wertvolle Sympathie und verbleibe hochachtungsvoll aus Esztergom, „Edelstein unserer uralten schlängelnden Donau“

László Szilas

Doktor der Pädagogie